Linn: Tallinn
Avaleht Kasutustingimused

Kasutustingimused

Reeglid

Registreerudes internetikeskkonna www.bestdeal.ee kasutajaks või asudes kasutama internetikeskkonnas www.bestdeal.ee pakutavaid teenuseid või ostes müüdavaid kaupu/teenuseid, kinnitate, et olete tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi tingimused), nõustute tingimustega ning kohustud tingimusi täitma alljärgnevas:

 

1. Tingimuste ulatus, definitsioonid ja tõlgendamine

1.1 Tingimused kehtivad kõikide internetikeskkonna www.bestdeal.ee (edaspidi internetikeskkond) kasutajate (edaspidi klient) ja internetikeskkonna omaniku Ganesha OÜ (edaspidi teenusepakkuja) vahel internetikeskkonnas www.bestdeal.ee olevate teenuste (sh foorumite) kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Tingimustes nimetatud teenuste (edaspidi teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, kliendile võimaluse andmist asjade/teenuste ostmiseks internetikeskkonnas www.bestdeal.ee müügikeskkonna vahendusel, samuti muid internetikeskkonnas www.bestdeal.ee pakutavaid teenuseid. Teenuseosutaja korraldab internetis uute toodete ja teenuste müüki toimides müügi- ja reklaamikanalina.

1.3 Lisaks tingimustele reguleerivad kliendi ja teenusepakkuja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, konkreetse teenuse või müügipakkumuse juures olevad kaupmehe poolt kehtestatud eritingimused ja hea tava.

1.4. Kui mõni reeglite säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

1.5 Kaupmees on käesolevate tingimuste mõttes isik, kes müüb internetikeskkonnas www.bestdeal.ee asju/teenuseid kliendile ja vastutab kauba/teenuse olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest.

1.6. Internetikeskonna www.bestdeal.ee omaniku OÜ Ganesha kontaktandmed on järgmised:

Aadress: Lauteri 8

Tel./Faks: +372 56200171

E-posti aadress: bestdeal@bestdeal.ee

1.7. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, samuti seadusliku esindaja nõusoleku kinnitusega isik, kes kasutab internetikeskkonna www.bestdeal.ee poolt osutatavaid teenuseid.

1.8 Lunastamisperiood on voucheri kasutamiseks kaupmehe poolt määratud ajavahemik, mille möödumisel kaotab voucher kehtivuse, mis on ühtlasi kirjas ka voucheril.

1.9. Teenusepakkuja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist internetikeskkonnas www.bestdeal.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2. Teenuse üldtingimused ja teenusepakkuja õigused ja kohustused

2.1 Teenusepakkuja pakub klientidele välja virtuaalse koha, s.o. internetikeskkonna, kus kliendid võivad anda nõustumuse kaupmehe poolt esitatud pakkumuste alusel kauba/teenuse omandamiseks kaupmehe poolt internetikeskkonnas www.bestdeal.ee väljendatud tingimustel.

2.2 Müügilepingu sõlmivad kliendid kaupmehega, kes vastutab informatsiooni õigsuse, müügilepingu täitmise ning kauba/teenuse olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest.

2.3 Teenusepakkuja ei vastuta tema poolt vahendatud või osutatud lepingu täitmise eest.

2.4. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ebasobiva või seadusvastase käitumise eest.

2.5 Ostes toote või teenuse, väljastab teenusepakkuja e-posti vahendusel ja registreerunud kliendile ka www.bestdeal.ee keskkonnas valikmenüüs „Minu ostud“ kliendile voucheri, mille alusel saab klient ostetud toodet või teenust kaupmehe juures tarbida või omandada. Voucherile kantakse ostetud teenuse nimi, väärtus, kaupmehe nimi, voucheri lunastamise perioodi, voucheri number, kaupmehe ja teenusepakkuja kontakt andmed ning eritingimused.

2.6 Kaupmehe poolt pakutava toote või teenuse ostmiseks, müügilepingu sõlmimiseks kannab klient internetikeskkonna www.bestdeal.ee vahendusel teenuseosutaja arveldusarvele teenuseosutaja poolt genereeritud arve alusel kaupmehe poolt määratud summa, mille laekumisega teenuseosutaja arveldusarvele loetakse müügileping kliendi ja kaupmehe vahel sõlmituks kaupmehe poolt määratud tingimustel. Väljastatud voucherid ei ole ühelgi tingimusel osaliselt ega ka täies ulatuses rahaks vahetatavad.

2.7 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ja teenuseosutaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt määratud elektronpostiaadressidel.

2.8 Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on klient kohustatud teatama neist viivitamatult teenusepakkuja klienditeenindusele.

2.9 Kui teenusepakkuja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse vääralt (näiteks kui toimub vargus), võib ta vajaduse korral katkestada müügitehingu või eemaldada kliendi süsteemist.

2.10 Internetikeskkond www.bestdeal.ee on avatud iga päev – 24/7. Müügikampaania ametlik aeg arvestatakse Teenusepakkuja serveri kella järgi, mis ei vasta alati kasutaja veebisirvijas nähtavale ajale. Teenusepakkuja ei taga, et teenus toimib kõigil veebisirvijatel.

2.11 Teenusepakkujal on õigus katkestada teenus ükskõik millal, sellest eraldi ette teatamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse katkemise muu põhjuse järel avatakse teenus uuesti ja pakkumuste esitamise võimalus jätkub.

2.12 Toote- ja/või teenusetutvustused on esitatud Kaupmeeste poolt ning teenusepakkuja ei vastuta nende õigsuse eest. Kõigil toodetel on tootja, maaletooja või müüja garantii. Kõigi toodete puhul on 14-päevane tagastamisõigus. Taganemisõigus on üldjuhul jõus olukorras, kui pakendit ei ole avatud ning toodet ei ole kasutatud või teenust ei ole tarbitud. Käesoleva sätte tõlgendamisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 53 lg 3 p 2 sätestatust. Kui toode on transportimise ajal viga saanud, kohustub klient sellest viivitamatult teavitama vedajat.

2.13 Müügilepingu sõlmimisel eeldatakse, et klient on teovõimeline isik või piiratud teovõimega isik, kellel on vastava teo tegemiseks seadusliku esindaja nõusolek. Teenusepakkuja ei vastuta piiratud teovõimega isikute poolt sooritatud ostude ega nende tagajärjel tekkida võiva majandusliku kahju eest.

2.14 Teenusepakkujal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kliendi lehekülje kasutamisõigust, sh muutma leheküljel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:

2.14.1 rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

2.14.2 on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

2.14.3 teadlikult ja tahtlikult levitab internetikeskkonnas valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.

2.15 Teenusepakkujal on igal ajal õigustatud jälgima internetikeskkonnas toimuvat tegevust, sh jälgima internetikeskkonna kasutajate poolt tehtavaid ostupakkumisi. Teenuseosutaja võib teostada uurimusi kõigi kahtluste korral tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

2.16 Teenusepakkujal on igal ajal õigustatud eemaldama internetikeskkonnast kliendi kui klient on käitunud vastuolus tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

2.17 Teenusepakkujal on igal ajal õigustatud tegema internetikeskkonna parema kasutamise huvides internetikeskkonna piires andmete ümberpaigutusi internetikeskkonna kasutajate poolt sisestatud ostu/müügi pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.

2.18 Teenusepakkujal on õigus saata kliendile personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on kliendil õigus keelduda teatades sellest teenuseosutajale.

2.19 Teenusepakkujal on õigus kasutada Kliendi loal isikuandmeid ise ja anda neid üle Teenusepakkuja klientidele, nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning laiendada, parandada ja muul viisil arendada teenuseid.

2.20 Teenusepakkujal on õigus edastada Kliendi andmeid Kaupmehele

 

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1 Klient kohustub esitama internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

3.2 mitte kasutama internetikeskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

3.3 hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;

3.4 koheselt elektronposti teel informeerima teenusepakkujat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.5 koheselt elektronposti teel informeerima teenusepakkujat Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

3.6 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:

3.6.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid;

3.6.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

3.6.3. on teadlik, et vastavad müügilepingud sõlmivad kliendid kaupmeestega;

3.6.4. on teadlik, et pakkumuse tegemine/ aktsepti andmine toob kaasa siduva kohustuse/lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

3.6.5 tingimustega nõustumisel ei ole kliendi ja teenuseosutaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on tingimustes ja eritingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.6.6 on teadlik ja nõustub sellega, et teenusepakkujal on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

3.6.7 saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et internetikeskkonna kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused.

 

4. Isikuandmete töötlemine

4.1 Andmeid, mida Teenusepakkuja on saanud füüsilisest isikust kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on teenuseosutajal õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

4.2 Klient annab nõusoleku Teenusepakkujale kliendi isikuandmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, millega kaasneb kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

4.3 Teenusepakkuja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

4.4 Teenusepakkuja kasutab isikuandmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

4.5 Teenusepakkuja ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud tingimustes sätestatud juhtudel.

4.6 Teenusepakkuja on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle teenusepakkuja poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

4.7 Teenusepakkuja on õigus edastada kliendi andmeid kaupmehele.

 

5. Tingimuste muutmine

5.1 Teenusepakkujal on igal ajal õigustatud internetikeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

5.2 Teenusepakkuja kohustub teavitama klienti tingimuste muudatustest ja täiendustest internetikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu.

5.3 Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetikeskkonnas.

5.4 Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

 

6. Lõppsätted

6.1 Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kliendi ja Teenusepakkuja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

6.2 Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad klient ja teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

6.3 Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad kliendi ja teenusepakkuja vaheliste tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

6.4 Kliendil on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused teenuseosutaja ees.

6.5 Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutmist ega rahuldamist.